نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون امکان درخواست صدور اجراییه برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از سوی کارآموزان
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون امکان درخواست صدور اجراییه برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از سوی کارآموزان
عدلنامه: ایجاد محدودیت برای کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید در شمول یا عدم شمول ممنوعیت‌های قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوی کارآموزان در خصوص فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۲۰

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹۸-۶۲۰ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

استعلام :
به لحاظ منع کارآموزان در «دعاوی» و اینکه درخواست اجراییه در امور مدنی و پیگیری امر اجرا، دعوا در دادگاه محسوب نمی‌شود و صدور اجراییه نیز پیرو «درخواست و اتمام دادرسی» است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا کارآموزان وکالت می‌‌توانند صدور اجراییه برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و دیگر دعاوی که صلاحیت وکالت در مرحله دادرسی این دعاوی را ندارند را درخواست کنند؟ ۲- آیا تعقیب عملیات اجرایی در مورد فوق توسط کارآموز امکانپذیر است؟ ۳- آیا کارآموزان می‌توانند صدور اجراییه راجع به چک برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و یا صدور اجراییه و پیگیری آراء غیر قضایی بیش از صلاحیت کارآموزی را درخواست کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک (موضوع ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، دعوا تلقی نمی‌شود و ایجاد محدودیت برای کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید در شمول یا عدم شمول ممنوعیت‌های قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوی کارآموزان در خصوص فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.