سالن خلوت مراسم روز دانشجوی دانشگاه تهران در حضور یک مقام ارشد قضایی
سالن خلوت مراسم روز دانشجوی دانشگاه تهران در حضور یک مقام ارشد قضایی
عدلنامه: تصویری از حضور کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم روز دانشجوی در دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شده که نشان می‌دهد بخش زیادی از سالن خالی است!

به گزارش عدلنامه، تصویری از حضور کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم روز دانشجوی در دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شده که نشان می‌دهد بخش زیادی از سالن خالی است!/اعتماد