تبرئه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت
تبرئه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت
عدلنامه: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو رای به برائت داد.

به گزارش عدلنامه، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو رای به برائت داد.