ماده ۶ طرح تسهیل درباره نحوه پذیرش کارآموز و نصاب شناور آزمون وکالت تصویب شد
ماده ۶ طرح تسهیل درباره نحوه پذیرش کارآموز و نصاب شناور آزمون وکالت تصویب شد
عدلنامه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کل ماده ۶ طرح تسهیل با موضوع جذب کارآموز وکیل از طریق نصاب شناور آزمون وکالت موافقت کردند.

به گزارش عدلنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کل ماده ۶ طرح تسهیل با موضوع جذب کارآموز وکیل از طریق نصاب شناور آزمون وکالت موافقت کردند.