افتخارآفرینی اعضای انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان در موت کورت دانشگاه تبریز
افتخارآفرینی اعضای انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان در موت کورت دانشگاه تبریز
عدلنامه: اعضای انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان، در موت کورت حقوق دانشگاه تبریز افتخار آفرینی کردند.

#اختصاصی_عدلنامه

اعضای انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان، در موت کورت حقوق دانشگاه تبریز افتخار آفرینی کردند.

به گزارش عدلنامه، اعضای انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان متشکل از خانم ها مهرنوش هوشیار و زینب مستعد و آقای علیرضا محمدی موفق به کسب مقام دوم موت کورت حقوق ثبت دانشگاه تبریز شدند.