نظریه مشورتی درخصوص ملاک پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد
نظریه مشورتی درخصوص ملاک پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد
در فرضی که مهریه به نرخ روز مطالبه شده است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهریه به نرخ روز زمان تقدیم دادخواست است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۴

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۰۴ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

استعلام :

در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز باشد، آیا هزینه دادرسی باید به نرخ روز تقدیم دادخواست محاسبه و وصول شود و یا خواسته باید به نرخ روز تقویم شود و یا آنکه به طور کلی نیازی به تقویم خواسته نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که مهریه به نرخ روز مطالبه شده است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهریه به نرخ روز زمان تقدیم دادخواست است.