شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات: برگزاری انتخابات اسکودا تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار فاقد وجاهت قانونی است 
شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات: برگزاری انتخابات اسکودا تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار فاقد وجاهت قانونی است 
عدلنامه: شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای اعلام کرد برگزاری انتخابات اسکودا تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار فاقد وجاهت قانونی است. 

شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای اعلام کرد برگزاری انتخابات اسکودا تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار فاقد وجاهت قانونی است.

قرار بود انتخابات اسکودا فردا صبح در تهران برگزار شود.

آبان ماه نیز دادگاه عالی انتظامی قضات مانع حضور برخی از نامزدهای انتخابات اسکودا در این رقابت صنفی شد و به همین علت برگزاری انتخابات به ۱۸ بهمن (فردا) موکول شد.

این دادنامه روز گذشته (۱۶ بهمن ۱۴۰۲) توسط شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات به ریاست نورالدین صادقی و مستشاری محمد دیوسالار و شهرام محمدزاده صادر شده است.‌ /وکلاپرس