دادگاه عالی انتظامی قضات: داشتن لیسانس حقوق برای دریافت پروانه وکالت مطابق بند د ماده ۸ الزامی است
دادگاه عالی انتظامی قضات: داشتن لیسانس حقوق برای دریافت پروانه وکالت مطابق بند د ماده ۸ الزامی است
عدلنامه: در خصوص شکایت آقای … به تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که به موجب آن تقاضای نامبرده در اجرای بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دائر بر صدور پروانه کارآموزی وکالت به دلیل عدم احراز شرایط قانونی (نداشتن مدرک لیسانس حقوق قضایی) رد شده است.

به گزارش عدلنامه، رای دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص یک درخواست برای دریافت پروانه وکالت به شرح زیر است:

مرجع رسیدگی: شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان: آقایان سید عبدالرضا طباطبائی (رئیس دادگاه)، محمد دیوسالار (مستشار دادگاه) کاظم صادقی (عضو معاون)

موضوع رسیدگی: اعتراض نسبت به تصمیم مـورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

خلاصه جریان پرونده؛ در این پرونده آقای … دارای لیسانس فقه و مبانی حقوق با توجه به اشتغال در سمت های حقوقی در دادگستری استان خراسان شمالی به مدت سی سال و به لحاظ بازنشستگی در اجرای بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست پروانه کارآموزی وکالت را نمود که پس از انجام رسیدگی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ در خصوص نامبرده اینگونه اعلام نظر نمودند:

«درخواست شماره ۹۵۵ مورخ ۹۸/۴/۱۶ آقای … متقاضی صدور پروانه کارآموزی در اجرای بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، مطرح نظـر بـه اینکه مدرک تحصیلی ایشان کارشناسی پیوسته رشته الهیات و معارف اسلامی (شاخه فقه و مبانی حقوق) می باشد از آنجا که در بند دال ماده ۸، صرفا دارندگان لیسانس حقوق قضایی مشمول مقرره مذکور گردیده اند و لذا از آنجائیکه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نیز به موجب آراء متعددی بر همین مبنا رأی صادر و تصمیمات کانون های وکلا در رد درخواست صدور پروانه کارآموزی متقاضیان دارندگان غیرلیسانس حقوق قضائی موضـوع بنـد دال ماده ۸ را تائید نموده اند، لذا به اتفاق آراء درخواست نامبرده رد گردید. این تصمیم ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.»

آقای … با ابلاغ تصمیم مذکور در مهلت مقرر قانونی با تقدیم لایحه اعتراضیه و مدارک تقدیمی نسبت به آن اعتراض نمود و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز نسبت به لایحه اعتراضی پاسخ دادند و با ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات، شعبه این دادگاه به ترتیب مرقوم تشکیل است. با ملاحظه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و قرائت گزارش تهیه شده و لوایح و مدارک تقدیمی و با انجام مشاوره و اعلام ختم دادرسی و استعانت از خداوندمتعال به شرح آنی مبادرت به صدور رای می نماید:

«رای دادگاه»

در خصوص شکایت آقای … به تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که به موجب آن تقاضای نامبرده در اجرای بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دائر بر صدور پروانه کارآموزی وکالت به دلیل عدم احراز شرایط قانونی (نداشتن مدرک لیسانس حقوق قضایی) رد شده است. نظر به اینکه برابر نص بند دال از ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارا بودن دانشنامه حقوق شرط صدور پروانه کارآموزی وکالت است و مدرک تحصیلی مشارالیه لیسانس در رشته الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) است، لذا مستندا به ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رد اعتراض، تصمیم معترض عنه را تائید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ششم دادگاه عال انتظامی قضات:
سید عبدالرضا طباطبایی

مستشار دادگاه:
محمددیوسالار

عضو معاون:
کاظم صادقی

/وکلاپرس