نمونه رأی قاضی گیلانی در خصوص تغییر جنسیت + تصویر رأی
نمونه رأی قاضی گیلانی در خصوص تغییر جنسیت + تصویر رأی
عدلنامه: قاضی دکتر سید حسین موسوی فر، دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی صومعه سرا، با استناد به موازین بین المللی و قواعد فقهی، رأیی در خصوص تغییر جنسیت از جنس مؤنث به جنس مذکر صادر کرد.

به گزارش اختصاصی عدلنامه، قاضی دکتر سید حسین موسوی فر، دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی صومعه سرا، با استناد به موازین بین المللی و قواعد فقهی، رأیی در خصوص تغییر جنسیت از جنس مؤنث به جنس مذکر صادر کرد.
در این رای قاضی با استناد به نسل دوم حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی تغییر جنسیت متقاضی از مونث با مذکر را تجویز نمود.
موسوی فر پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل بشر است.