مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی تمدید شد/ پایان بهمن آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی
مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی تمدید شد/ پایان بهمن آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی
عدلنامه: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دارندگان دستگاه های کارتخوان تا پایان بهمن مهلت دارند تا برای ثبت نام در سامانه امور مالیاتی کشور، به سایت MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.

به گزارش عدلنامه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:

دارندگان دستگاه های کارتخوان تا پایان بهمن مهلت دارند تا برای ثبت نام در سامانه امور مالیاتی کشور، به سایت MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند./صداوسیما