تشکیل شورای عالی مشورتی کانون وکلای دادگستری مازندران
تشکیل شورای عالی مشورتی کانون وکلای دادگستری مازندران
عدلنامه: در هفدهمین جلسه شورای عالی مشورتی کانون وکلای دادگستری مازندران، تشکیل شورای مشورتی این کانون تصویب شد.

در هفدهمین جلسه شورای عالی مشورتی کانون وکلای دادگستری مازندران، تشکیل شورای مشورتی این کانون تصویب شد.

به گزارش عدلنامه، هیأت مدیره کانون وکلای مازندران، به اتفاق آراء با تشکیل شورای عالی مشورتی این کانون موافقت نمود.

این شورا متشکل از رؤسا و نواب رئیس ادوار این کانون و تعدادی از وکلا خواهد بود.